Kustannustehokas ja fiksu tapa palkita henkilökuntaa

Käteinen voittopalkkio on kustannustehokas keino palkita henkilökuntaa.  Kirjoittajana lainablogissa toimii Audec Tilintarkastus Oy:n Anne Hakala.

Ehkä vähemmän tunnettu ja käytetty instrumentti palkita rahallisesti henkilökuntaa on käteinen voittopalkkio. Voittopalkkion maksamisesta ei yleensä tehdä työnantajaa ennalta velvoittavaa sopimusta, vaan yhtiön osakkeenomistajat päättävät voittopalkkion maksamisesta tilikauden päätyttyä.

Käytännössä yhtiökokouksen päätös merkitsee sitä, että yrityksen osakkeenomistajat päättävät yhtiökokouksessa tyytyä pienempään osinkoon antamalla osan voitosta voittopalkkiona koko henkilöstölle. Käteiset voittopalkkiot eivät perustu ennalta määrättyyn suunnitelmaan ja järjestelmään, eikä niiden maksamisesta ole työnantajaa ennalta sitovaa sopimusta.

Voittopalkkio henkilökunnan sitouttamisen vahvistajana

Voittopalkkioerällä tarkoitetaan rahasuoritusta, joka määräytyy olennaisesti yrityksen tuloslaskelman tai siihen rinnastuvalla sisäisellä laskentatoimella tuotetun laskelman mukaisesta käyttökatteesta tai sen jälkeisestä toiminnan kannattavuutta osoittavasta erästä ja mahdollisesti lisäksi muista yrityksen toiminnan tehokkuutta osoittavista tekijöistä.

Voittopalkkion maksun ei tarvitse perustua ainoastaan yhden tilikauden tulokseen. Voittopalkkio voidaan sitoa eripituisiin ajanjaksoihin henkilökunnan sitouttamisen vahvistamiseksi. Esimerkiksi yhden tilikauden sijaan se voi olla sidottu kahden tai useamman tilikauden tulokseen.

Käteisen voittopalkkion kustannustehokkuus perustuu siihen, että se ei ole eläkkeen perusteena olevaa työtuloa. Tästä johtuen kustannussäästöä saadaan suoraan lakisääteisistä eläkevakuutusmaksuista. Merkittävää on huomata oikea menettelytapa päätöksenteossa ja toteutuksessa, jotta käteistä voittopalkkiota ei tulkita esimerkiksi bonuksen maksamiseksi.

Voittopalkkio ja TyEL

Eläkkeen perusteena olevana työnansiona ei pidetä eriä, jotka maksetaan työntekijälle yhtiökokouksen päätöksen perusteella käteisenä voittopalkkiona edellyttäen että

  • käteinen voittopalkkio maksetaan koko henkilöstölle
  • sillä ei pyritä korvaamaan työehtosopimuksen tai työsopimuksen edellyttämää palkkausjärjestelmää
  • käteisen palkkion määräytymisperusteet ovat TyEL:n 70 §:n 3 momentin 10 ja 11 kohdan ja henkilöstörahastolain 2 §:n 2 ja 3 kohdan mukaiset
  • yhtiön vapaan pääoman määrä on suurempi kuin yhtiökokouksessa päätettävän käteisen voittopalkkion ja osakkeenomistajille maksettavien osinkojen yhteismäärä
  • voittopalkkion maksamisesta ei ole tehty työnantajaa velvoittavaa sopimusta
  • omistajat tekevät sitovan päätöksen käteisen voittopalkkion maksamisesta yhtiökokouksessa tilikauden päätyttyä
  • voittopalkkio maksetaan edellä mainitun yhtiökokouksen jälkeen ja
  • asia käsitellään yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain mukaisella tai muulla vastaavalla tavalla.

Työnantajan on varauduttava antamaan eläkelaitokselle selvitys käteisen voittopalkkion maksamisen perusteista. Käteisen voittopalkkion jättäminen TyEL:n alaisen palkan ulkopuolelle perustuu Eläketurvakeskuksen päätöksiin.

Käteistä voittopalkkiota tulee lähtökohtaisesti maksaa koko henkilökunnalle

Koko henkilökunnalla tarkoitetaan yrityksen vakinaista tai pidempiaikaista henkilökuntaa. Suorituksen ei tarvitse olla saman suuruinen kaikille. Laissa on erikseen määräykset edellytyksistä palkkioiden maksamisesta koko henkilökunnalle. Lain kirjaimen on katsottu täyttyvän, vaikka palkkiota ei maksettaisi esimerkiksi kesätyöntekijöille tai muille lyhyessä työsuhteessa oleville.

On tärkeää huomata, että käteisen voittopalkkion saajien tulee sisältää koko pidempiaikainen tai vakinainen henkilökunta. Jos käteisen voittopalkkion nimellä maksetaan suoritus rajatulle henkilöjoukolle tai tietyille yksittäisille työntekijöille, jotka ovat saavuttaneet tietyn tulostavoitteen, kysymys on tosiasiassa tulospalkkiotyyppisestä suorituksesta eikä voitonjaosta. Tällöin suoritus otetaan huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa ja kustannushyöty menetetään. Suorituksen nimike ei ole ratkaiseva vaan suorituksen todellinen luonne työstä maksettuna vastikkeena.

On tärkeää, että oikea juridinen elin tekee päätöksen voittopalkkion maksamisesta. Osakeyhtiössä voitonjaosta päättäminen kuuluu yhtiökokouksen toimivaltaan. Päätös käteisen voittopalkkion maksamisesta tulee tehdä yhtiökokouksessa, jotta palkkio voi jäädä eläkkeen perusteena olevan työansion ulkopuolelle.

Osuuskunnassa yhtiökokousta vastaa osuuskunnan kokous

Jos osakeyhtiössä käteisen voittopalkkion maksamisesta päättää yhtiön toimiva johto, palkkiota pidetään palkkaan rinnastettavana etuna. Vastaavasti, jos osuuskunnan hallitus päättää käteisen voittopalkkion maksamisesta, se viittaa siihen, että kyseessä on tulospalkkion luonteinen henkilöstön kannustinjärjestelmä.

Jos yhtiössä sovelletaan lakia yhteistoiminnasta yrityksissä sen maksamista henkilöstölle tulee käsitellä laissa säädetyllä tavalla. Jos yritykseen ei sovelleta yhteistoimintalakia, edellytyksen toteutumatta jääminen ei kuitenkaan merkitse käteisen voittopalkkion katsomista eläkkeen perusteena olevaksi työansioksi.

Säännöksen tarkoitus on, että työntekijät saavat tiedon siitä, että käteinen voittopalkkio ei kartuta työeläkettä.

Maksaminen

Sekä tulos-, että voittopalkkiot voidaan maksaa rahana tai henkilöstörahastoon. Henkilöstörahasto on työntekijöiden omistama rahasto, jonka avulla työntekijät voivat säästää tulevan varalle esimerkiksi eläkkeelle jäämiseen tai opintovapaan ajalle. Henkilöstörahasto voidaan perustaa myös pienempään yhtiöön. Sen perustamisen edellytykset ovat, että yhtiössä tai konsernissa on vähintään 10 työntekijää ja liikevaihto perustettaessa ylittää 200 000 euroa.

Kirjoittaja

Anne Hakala
KHT, JHT, KLT

Audec Tilintarkastus Oy, tilintarkastusyhteisö
Yrjönkatu 15 A, 4 krs
28100 Pori

Audec kotisivut >>