Koeaika työsuhteessa

Työsopimuslain 1 luvun 4 §:n mukaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään kuuden kuukauden pituisesta koeajasta.

Koeaika ei siis tule automaattisesti työsopimuksen osaksi, vaan siitä on nimenomaisesti sovittava. Koeajan aikana kumpi tahansa osapuoli voi purkaa työsuhteen ilman irtisanomista. Tällöin työsuhde päättyy välittömästi. Purkuperuste ei saa kuitenkaan olla syrjivä tai koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallinen.

Mikäli työntekijä on koeaikana poissa työstä työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Mikäli työnantaja haluaa pidentää koeaikaa, tulee tästä ilmoittaa työntekijälle ennen koeajan päättymistä.

Myös määräaikaiseen työsopimukseen voidaan sopia koeaika. Koeaika saa kuitenkin määräaikaisessa työsopimuksessa olla vain puolet sen kestosta, mutta ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta. Koeaika ei siis voi olla koko määräaikaisen työsuhteen pituinen.

Mikäli työntekijä on ollut ennen työsopimuksen solmimista vuokratyöntekijänä yrityksessä ja kyse on samoista tai samankaltaisista tehtävistä, edellä mainitusta enimmäispituudesta vähennetään se aika, jonka työntekijä on ollut vuokratyöntekijänä yrityksessä.

Jos työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa on määräys koeajasta, työnantajan on ilmoitettava tämän määräyksen soveltamisesta työntekijälle työsopimusta solmittaessa. Mikäli työnantaja laiminlyö tämän ilmoituksen, ei työantajalla ole oikeutta purkaa työsopimusta koeajalla. On mahdollista, että työehtosopimuksessa on sovittu laissa määriteltyä lyhyemmästä koeajan enimmäiskestosta.

Koeaika voi lähtökohtaisesti olla vain työsuhteen alussa. Tilanteessa, jossa työnantaja ja työntekijä tekevät vanhan työsopimuksen päätyttyä uuden työsopimuksen, jos edellisestä työsuhteesta on kulunut suhteellisen pitkä aika, tai työntekijän työtehtävät poikkeavat merkittävästi aiemmista, on mahdollista sopia uudesta koeajasta.

Kirjoittaja:
Tuomas Härmäläinen
Varatuomari
Asianajotoimisto Asmala Härmäläinen Santavuo Oy
www.ahslaki.fi