Edunsaajaluettelon ylläpitovastuu 1.1.2019 lähtien

Yhtiöiden, yhdistysten, säätiöiden ja eräiden muiden rahanpesulaissa määriteltyjen yhteisöjen on ylläpidettävä luetteloa tosiasiallisista edunsaajistaan 1.1.2019 alkaen.

Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa tarkoitettua henkilöä, joka omistaa yrityksen tai käyttää siinä määräysvaltaa. Edunsaajana pidetään henkilöä, jonka kohdalla täyttyy vähintään yksi seuraavista edellytyksistä:

  • hän omistaa yrityksen osakkeista enemmän kuin 25 % suoraan tai välillisesti;
  • hänellä on yrityksen äänivallasta enemmän kuin 25 % suoraan tai välillisesti tai
  • hän käyttää tosiallista määräysvaltaa yrityksessä tai yhteisössä jollain muulla perusteella.

Jos edunsaajaa ei voida tunnistaa

Ellei tosiasiallisen edunsaajaan tunnistaminen ole mahdollista tai edellä mainitut edellytykset eivät täyty, tosiasiallisina edunsaajina pidetään oikeushenkilön hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä.

Edunsaajaluettelon tiedot ja vastuut

Edunsaajia koskevaan luetteloon on merkittävä edunsaajaa koskevat tiedot. Näitä ovat edunsaajan nimi, syntymäaika, kansalaisuus, asuinmaa sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus.

Luettelon pitämisestä on vastuussa hallituksen jäsen ja kommandiittiyhtiöissä vastuunalainen yhtiömies. Luettelo on pidettävä ajantasaisena. Listayhtiöiden ei tarvitse pitää luetteloa edunsaajistaan. Yhtiöillä, yhdistyksillä, säätiöillä ja muilla rahanpesulain 6 luvun 2 §:ssä määritellyillä yhteisöillä on myös lakiin perustuva velvollisuus antaa tiedot pyynnöstä rahanpesulain mukaisille ilmoitusvelvollisille.

Ilmoitusvelvollisuus

Yritysten on ilmoitettava erillisellä kaupparekisteri-ilmoituksella edunsaajatiedot 1.7.2019 -1.7.2020 välisenä aikana sekä sen jälkeen aina, kun tiedoissa tapahtuu muutoksia.  

Lisätietoja rekisteröinnistä on saatavissa PRH:n sivustolta.