Työturvallisuuslakiin muutoksia 1.6.2023 alkaen – mukana ikääntyminen ja psykososiaaliset riskit

Työnantajilla on merkittävä rooli työntekijöiden turvallisuuden takaamisessa Suomessa. Suomen työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntö asettaa tietyt velvoitteet työnantajille varmistaakseen työntekijöiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden työpaikalla. Työturvallisuuslain 1.6.2023 voimaan tulleilla muutoksilla tarkennetaan työnantajan yleisiä työturvallisuusvelvoitteita.

Työnantajien ensisijainen vastuu on tarjota työntekijöilleen turvallinen ja terveellinen työympäristö tunnistamalla ja arvioimalla työhön liittyviä riskejä. Tämä voi sisältää riskinarviointien suorittamisen, turvallisuussuunnitelmien laatimisen ja toteuttamisen, sekä tarvittavien suojavarusteiden ja -laitteiden tarjoamisen työntekijöille.

Työnantajan huolehtimisvelvoite ja henkilökohtaiset edellytykset

Työnantajan on otettava huomioon henkilökohtaiset edellytykset osana huolehtimisvelvollisuuttaan. Tämä tarkoittaa, että yleiset työsuojelutoimenpiteet eivät aina riitä yksittäisen työntekijän turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi.

Yksilöllisten toimenpiteiden toteuttamisen velvollisuus koskee työntekijöitä, joilla on henkilökohtainen ominaisuus, joka on merkityksellinen turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta. Tällainen ominaisuus voi liittyä esimerkiksi ikään, osaamiseen tai toimintakyvyn rajoitteisiin.

Säännöstöä täsmennetään myös siten, että työnantajan on jatkuvasti valvottava työympäristöä, työolosuhteita ja turvallisia työtapoja sekä työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä työssä. Tämän valvonnan avulla työnantajalla on mahdollisuus havaita ja toteuttaa yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä ajoissa.

Myös perehdytyksessä, opetuksessa ja ohjauksessa otetaan uutena seikkana huomioon henkilökohtaiset edellytykset. Säännöksellä voi olla merkitystä esimerkiksi tilanteissa, joissa digitaalisten työvälineiden tai tietojärjestelmien muutos edellyttää työnantajan täydentävän annettua perehdytystä. Perehdytysvelvollisuus koskee uusia ja vanhoja työntekijöitä.

Henkilökohtaisia edellytyksiä ovat esimerkiksi

  • työntekijän nuori ikä
  • ikääntyminen
  • kielitaito
  • osatyökykyisen työntekijän yksilölliset rajoitteet tai tarpeet

Työturvallisuus ja ikääntymisen vaikutukset

Työnantajan on tarvittaessa tehtävä muutoksia työolosuhteisiin, työjärjestelyihin tai työtehtäviin, jotta vanhempien työntekijöiden turvallisuus ja terveys voidaan taata. Tämä voi sisältää esimerkiksi ergonomisten työvälineiden tarjoamisen, työtehtävien muokkaamisen tai koulutuksen tarjoamisen työn fyysisen rasituksen hallitsemiseksi.

Kaiken kaikkiaan ikääntymisen vaikutusten huomioiminen työpaikan riskinarvioinnissa on askel kohti parempaa työturvallisuutta ja työntekijöiden hyvinvointia. Työnantajien on oltava tietoisia ikääntymiseen liittyvistä riskeistä ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet vanhempien työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi.

Psykososiaaliset riskit tunnistettava

Työnantajan tulee jatkossa ottaa riskien arvioinnissa huomioon myös työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät kuormitustekijät. Näitä kuormitustekijöitä kutsutaan psykososiaalisiksi kuormitustekijöiksi.

Tällaisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi

  • tiedon ylikuormitus,
  • jatkuva keskeytykset,
  • vaikeat asiakastilanteet ja
  • ongelmat työyhteisön vuorovaikutuksessa.

Esimerkiksi liukuvaa työaikaa tai joustavia työaikamuotoja sovellettaessa on huomioitava liiallinen työmäärä. Erityisesti ylityötilanteissa työnantajan on arvioitava tilannetta työaikaseurannan ja työsuojelun näkökulmasta. Velvollisuus arvioida työturvallisuusriskejä ei rajoita työnantajan oikeutta johtaa ja valvoa työtä.

Tavoitteena työpaikkaturvallisuuden kulttuuri

Tulevat muutokset Työterveys- ja työturvallisuuslakiin tiivistävät edelleen työnantajien velvollisuudet. Tarkistukset sisältävät selvennyksiä riskinarviointiin, työympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen, työntekijöiden kuulemiseen ja osallistumiseen sekä työterveyspalvelujen järjestämiseen liittyen. Tavoitteena on vahvistaa työnantajan vastuuta työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä sekä edistää parempaa työpaikkaturvallisuuden kulttuuria.

Nämä tiivistetyt velvoitteet koskevat kaikkia työnantajia Suomessa, ja niiden noudattaminen on olennaista työturvallisuuden ja työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta. On tärkeää, että työnantajat ovat tietoisia Työterveys- ja työturvallisuuslain vaatimuksista ja varmistavat niiden asianmukaisen toteuttamisen työpaikalla.

Lue alkuperäinen artikkeli Tilisanomien sivuilta