Hallituksen veroratkaisut

Valtioneuvosto on julkaissut hallituksen hallitusohjelman ja sen veroratkaisut.

Tiivistetysti yritysten tai työn verotus ei kiristy, mutta tämä on tämä hallitusohjelma ja päätökset sitten toinen asia, toteaa Pirkanmaan ja pääkaupunkiseudun aluejohtajamme Petteri Putkonen.

Veropolitiikan tavoitteet

Veropolitiikalla tavoitellaan kotitalouksien ostovoiman kohentumista, työnteon kannustimien parantumista ja talouskasvun edellytysten vahvistumista. Hallituksen veropolitiikka kannustaa työntekoon ja yrittäjyyteen sekä tukee kotimaista omistajuutta. Hallitus ei päätösperäisesti kiristä kokonaisveroastetta.

Yritysten ja yrittäjien verotus

Hallitus pitää yhteisöverokannan kilpailukykyisellä tasolla ja reagoi tarvittaessa verrokkimaissa tapahtuviin verotuksen muutoksiin.

Listaamattomien yritysten osinkoverohuojennus ja yrittäjävähennys säilyvät muuttumattomina.

Arvonlisäverotus

Siirretään inkontinenssisuojat, kuukautissuojat ja lasten vaipat alennettuun 14 %:n arvonlisäverokantaan. Siirretään nykyiseen 10 % alennettuun arvonlisäverokantaan kuuluvat hyödykkeet 14 %:iin lukuun ottamatta sanoma- ja aikakauslehtiä.

Selvitetään reaaliaikaisen raportoinnin käyttöönottoa arvonlisäveron kantoa varten.

Pääomatulojen verotus

Hallituksen tavoitteena on tukea talouskasvua ja vahvistaa kotimaista omistajuutta. Pääomatuloveroa tai piensijoittajan verotusta ei kiristetä missään omaisuuslajissa.

Kotimaista omistajuutta tuetaan nostamalla osakesäästötilin talletuskattoa 100 000 euroon.

Ansiotulojen verotus

Kotitalouksien ostovoimaa vahvistetaan keventämällä työn ja liikkumisen verotusta. Korkeat liikkumisen kustannukset heikentävät työn vastaanottamisen kannustimia.

Työn vastaanottamisen kannustimien parantamiseksi ansiotuloveron kevennystä painotetaan

pieni- ja keskituloisiin korottamalla työtulovähennystä ja ottamalla käyttöön lapsikohtainen 50 euron korotettu työtulovähennys.

Uudelleen kohdennetaan ikään perustuva työtulovähennys poistamalla korotus alle 65-vuotiaiden osalta ja kaksinkertaistamalla 65 vuotta täyttäneiden korotus 1 200 euroon.

Nostetaan matkakuluvähennyksen omavastuuta asteittain 900 euroon. Ansiotuloverotukseen tehdään tarkistus vuosittain ansiotaso- tai kuluttajahintaindeksin perusteella nopeammin kasvavan indeksin mukaisesti.

Jatketaan vaalikauden loppuun saakka määräaikaisena verotuksen ylintä progressioporrasta 150 000 euron tasolla.

Uudistetaan finanssialan bonusten verotuskäytänteet.

Kotitalousvähennys

Jatketaan kotitalousvähennyksen tilapäistä korotusta vuoteen 2024. Laajennetaan fysioterapia- ja toimintaterapiayritysten sekä vastaavien ammatinharjoittajien tuottama kotikuntoutus kotitalousvähennyksen piiriin.

Maatalous ja metsäverotus

Korotetaan maatalouden tasausvaraus 25 000 euroon. Maatalouden (pellot ja metsät) vuokratulojen verokohtelu yhdenmukaistetaan muiden vuokratulojen kanssa.

Korotetaan metsävähennystä 15 %-yksiköllä.

Ulkomaiset työntekijät

Hallituksen veropolitiikka poistaa esteitä ulkomaisten työntekijöiden Suomeen lähettämiseltä. Hallitus parantaa kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi tarkoitettuja verokannustimia pidentämällä avainhenkilöiden lähdeverotuksen työssäoloaika seitsemään vuoteen.

Valmisteverotus

Kiristetään tupakkaveroa. Säädetään nikotiinipussit tupakkaverolain alaisiksi tuotteiksi. Korotetaan maltillisesti virvoitusjuomaveroa. Laajennetaan ostajan verovelvollisuutta alkoholin verkkokaupassa. Kiristetään väkevien alkoholijuomien ja viinien verotusta. Kevennetään oluen verotusta.

Polttoaineiden verotus

Kevennetään polttoaineverotuksen CO2-komponenttia. Hallitus huomioi ja kompensoi jakeluvelvoitepäätöksen vaikutukset pumppuhintoihin. Seuraamusmaksutuloja kertyy valtiolle tilanteessa, jossa jakeluvelvoite ei toteudu täysimääräisesti. Mahdolliset seuraamusmaksutulot ohjataan taakanjakosektorin kustannustehokkaisiin ilmastotoimiin siten, että tavoitellut päästövähennykset saadaan katettua.

Liikenteen verotus

Kevennetään ajoneuvoveron perusveroa. Jatketaan väylämaksujen puolitusta vaalikauden ajaksi. Otetaan käyttöön vinjettimaksu.

Kiinteistöverotus

Hallitus toteuttaa kiinteistöverotuksen uudistuksen, jolla korjataan kiinteistöjen verotusarvojen ja käypien arvojen eriytyminen toisistaan. Uudistus toteutetaan pitkillä siirtymäajoilla. Kiinteistöveron muutokset ovat kohtuullisia kiinteistön omistajille.

Korotetaan maapohjan kiinteistöveron alarajaa 1,30 %:n.

Perintöverotus

Perintöveron maksuaikoja pidennetään 10 vuoteen.

Kaivosvero

Tarkistetaan kaivosmineraaliveron tasoa puoliväliriihestä eteenpäin ja asetetaan toinen veroluokka.

Maakuntavero

Hallitus ei valmistele maakuntaveron käyttöönottoa.

Veronkanto

Hallitus sujuvoittaa veronkantoa ja parantaa verotuksen ennakoitavuutta. Veronkannon digitalisoitumista jatketaan.

Kansainvälien verotus

Hallitus seuraa kansainvälisiä verohankkeita ja vaikuttaa aktiivisesti verotuksen kansainvälisen kehitykseen. Verotustoimivallan tulee jatkossakin säilyä pääasiassa kansallisella tasolla. Verotuottojen jakautumisessa kansainvälisesti keskeistä pitäisi jatkossakin olla se, missä on arvoa luovaa, innovatiivisuuteen sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan perustuvaa liiketoimintaa.

Veronkierto ja harmaa talous

Hallitus jatkaa työtä veronkierron ja harmaan talouden torjumiseksi. Hallitus ei kuitenkaan edistä veronkierron vastaisessa työssä sellaisia hankkeita, jotka aiheuttavat suhteetonta hallinnollista taakkaa, ja jotka ulottuvat laajemmalle kuin veronkierron vastaisen tavoitteen saavuttamisen kannalta on tarpeen.

Hallitus myös tunnistaa kansainvälisen henkilöverotuksen ja monipaikkaisen työskentelyn asettamat haasteet työn verotukselle.

Veromuutosten kompensointi kunnille

Valtio sitoutuu kompensoimaan kunnille asetettavat uudet tehtävät ja velvoitteet sekä mahdolliset tehtävien laajennukset, rahoittamalla ne täysimääräisesti tai purkamalla muita velvoitteita. Hallituksen veroperusteisiin tekemien muutosten verotuottovaikutus kompensoidaan kunnille.

Selvitettäväksi asetettavat veromuutokset

 • Selvitetään iäkkään vanhemman seurapalvelun lisäämistä verotuetuksi henkilöstöeduksi sairaan lapsen hoitoedun tapaan.
 • Selvitetään perintöveron korvaamista perinnöksi saadun omaisuuden luovutusvoiton verotuksella.
 • Selvitetään omaishoidon palkkion verotuksen kohtuullistamista.
 • Selvitetään Suomen talousalueella olevien merituulivoimaloiden verokohtelu. Lisäksi selvitetään merituulivoimaloiden kiinteistöverotuksen asema suhteessa maatuulivoimaloihin.
 • Toteutetaan sijoitusrahastojen verosääntelyn korjaus EU-oikeuden vaatimustasolle ja selvitetään veropohjan tiivistämistä.
 • Selvitetään korkovähennysrajoitusten ulottaminen yhteisetuuksiin (ml. yhteismetsä).
 • Selvitetään sotilaskäyttöön soveltuvien varusteiden, tarvikkeiden ja aseiden verovähennysoikeuden luomista, siltä osin kuin ne soveltuvat kriisiajan käyttöön ja ovat yhteensopivia Puolustusvoimien tai MPK:n järjestämän maanpuolustuskoulutuksen vaatimusten kanssa.
 • Selvitetään kehitysyhteistyöhön tehtävän lahjoituksen vähentämistä verotuksessa tai vapaaehtoisen lahjoituksen tekemistä verotuksen yhteydessä.
 • Selvitetään ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan korkovähennysoikeuden rajoituksen infrastruktuuripoikkeuksen laajennus suurten energiahankkeiden osalta.
 • Selvitetään mahdollisuuksia ottaa käyttöön ikäihmisten parannettu kotitalousvähennys.
 • Selvitetään veronumerolain laajentamista matkailu- ja ravintola-alalle.
 • Selvitetään, voidaanko ulkomailta Suomeen lähetetylle työntekijälle laajentaa vastaavat verovapaat luontaisedut kuin Suomesta ulkomaille lähetettäville henkilöille.
 • Selvitetään verotuksen ja kirjanpitosääntelyn eroavaisuudet ja mahdolliset yhdenmukaistamistarpeet (IFRS).
 • Selvitetään hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavan osingon TRACEmallin kehittämistarpeet.
 • Tarkistetaan aurinkovoimaloiden rakennelmien verotusarvojen määrittelyn ajantasaisuus varmistaen, ettei aurinkovoimalaan kohdistu suhteettomasti tuulivoimaa suurempi kiinteistövero.
 • Selvitetään laajassa yhteistyössä veropoikkeuksesta johtuvia vaikutuksia mantereen ja Ahvenanmaan välisissä (posti- ja tavara) lähetyksissä.
 • Selvitetään lainsäädännön muuttamista siten, ettei oman asunnon satunnainen ja lyhytaikainen vuokraus vaikuta kahden vuoden yhtäjaksoiseen asumisaikaan, mikä on edellytys oman asunnon myyntivoiton verovapaudelle.
 • Selvitetään, voidaanko maahan muuttavan työntekijän muuttokuluista tehdä kokonaan verovapaa henkilöstöetu, jos muuttaminen on tapahtunut lähetettynä työntekijänä työnantajan intressissä.
 • Selvitetään mahdollisuuksia lisätä kannustimia vapaaehtoiseen eläkesäästämiseen muuttamalla tuloverolakia siten, että omien eläkesäästöjen nostaminen on mahdollista jo eläkkeelle jäädessä.
 • Selvitetään liikuntasetelin käyttöalaan laajentamista kalastus- ja eräpalveluihin.

Lähde: TaxFax

Valtioneuvoston tiedote