Yritysvastuu on yrityksen menestystekijä

Yritysvastuu nousee esille jo monen yrityksen arvoissa ja viestinässä. Tämä näkyy myös yrityksen toimintatavoissa ja päätöksenteossa. Vastuulliset yritykset pitävät huolta työntekijöistä, kannattavuudesta ja ympäristöstä. Yritysvastuusta onkin tullut menestystekijä, jossa huomioidaan myös keskeiset sidosryhmät, kuten asiakkaat, työntekijät, omistajat ja sijoittajat.

Mistä yritysvastuu koostuu?

Yritysvastuu on jaettu yleisesti seuraaviin osiin:

 • Taloudellinen vastuu – yritys toimii taloudellisesti kestävällä pohjalla
  • Yrityksen toiminta tulee olla kannattavaa ja jatkuvaa. Näitä seurataan kannattavuuden, kilpailukyvyn ja tuoton kautta. Vastuuseen liittyy myös se, miten ja mihin yritys käyttää rahaa. Yritys estää korruptiota, lahjontaa, rahapesua ja harmaan talouden toteutumista.
 • Ympäristövastuu – yritys huomio luonnonvarojen käytön
  • Yritys huolehtii vastuullisesti jätteistä, päästöjen vähentämisestä sekä energian että materiaalien käytöstä. Myös ilmastomuutoksen torjuminen liittyy ympäristövastuuseen.
 • Sosiaalinen vastuu – yritys huomioi toiminnan vaikutuksen ihmisiin
  • Yritys huolehtii siitä, ettei sen toiminta aiheuta sidosryhmille negatiivisia vaikutuksia. Tämä huomioi ihmisoikeudet, työntekijöiden hyvinvoinnin, ihmisten johtamisen, asiakaspalvelun laadun ja yrityksen tuotteiden turvallisuuden.

Taloudelliseen vastuuseen liittyvät lait

Yrityksen taloudellisen vastuun pohjana toimii kirjanpito- ja lainsäädäntö. Nämä määrittävät yrityksen tuloksen ja verotuksen. Näiden ja erilaisten muiden mm. verohallinon ohjeistusten lisäksi asiaan liittyy:

 • Tilaajavastuulaki – tilaajan selvitysvelvollisuus ja vastuu ulkopuolisesta työvoimasta
  • Tällä haetaan tasavertaista kilpailua ja sitä että tilaaja hankkii alihankkijoilta tarpeelliset selvitykset sopimuskumppaneilta. Lailla pyritään varmistamaan, että yritykset huolehtivat lakisääteisistä velvollisuuksistaan. Tämä yleisesti käytössä mm. julkishallinnon tarjouksissa.
 • Rahanpesulaki – tavoite on estää rahapesu ja terrorismin rahoitus
  • Laki edellyttää asiakkaidensa tuntemisen ja mm. tilitoimistomme toteuttaa tämän Clento ohjelmistolla. Tämän lisäksi laki velvoittaa yhteisöjen selvittämään ja rekisteröimään tosiasialliset edunsaajat.
 • Pakotelaki – kauppapakotteiden noudattaminen
  • Yritysten tulee noudattaa YK:n turvallisuusneuvosto ja EU:n asettamia kaupanteko rajoitteita. Ulkoministeriö pitää yllä ohjeistusta: https://um.fi/pakotteet

Taloudellinen vastuu tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 3a luku määrittelee tällä hetkellä yli 500 henkilön yleisen edun kannalta merkittäville suurille yhteisöille oman selvitysosion tilinpäätökseen. Selvityksen tulee lisätä seuraavat aiheet:

 • ympäristöasiat
 • sosiaaliset asiat ja henkilöstöasiat
 • ihmisoikeuksien kunnioittaminen
 • korruption ja lahjonnan torjunta
 • lyhyt kuvaus yrityksen liiketoimintamallista
 • kuvaus edellä olevien asioiden noudattamisesta
 • edellä olevien toimintaperiaatteiden tulokset
 • kuvaus yrityksen liikesuhteista, tuotteista ja palveluista
 • tärkeimmät muut liiketoiminnan kuin taloudelliset tunnusluvut

Nämä selvitykset kuvaavat melko hyvin eri yritysvastuun alueet, joita mm. asiakkaat ja sijoittajat osaavat jo vaatia.

Miten päästä alkuun yritysvastuu asioissa?

Jos asia ei ole vielä yrityksenne agendalla, kannattaa se aloittaa pian. Vain isoilla yrityksillä on tällä hetkellä tilinpäätöksen raportointivelvollisuus, mutta monet huomioivat asiat jo nyt seuraavilla tasoilla:

 • osakkeenomistajat – lyhyt raportti yrityksen keskeisistä yritysvastuu asioista yhtiökokouksessa
 • hallitus – yritysvastuu asioiden nostaminen kokousten agendalle ja niiden edistäminen mm. arvoissa, strategiassa, budjetissa ja palkitsemisessa
 • yrityksen johto – asioiden hoitamisen vastuuttaminen ja hallitukselle säännöllinen raportointi
 • HR – työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja syrjinnäneston huolehtiminen
 • tuotekehitys – tuotteiden elinkaaren ja toimintavarmuuden varmistaminen
 • hankinnat – toimittajien vastuullisen toiminnan tarkistaminen
 • myynti ja markkinointi – ei harhaanjohtavaa markkinointia ja vääriä myyntilupauksia
 • tilitoimisto – auktorisoitu ja lakien sekä säännösten mukainen toiminta
 • tilintarkastaja – tilinpäätöksen ja vastuuraportoinnin tarkastaminen

Jos nämä asiat eivät ole olleet vielä yrityksen agendalla, kannattaa se aloittaa heti. Yritysvastuuohjelman voi rakentaa vaiheittain huomioiden eri vastuun osat. Kuunnelkaa eri sidosryhmiä ja viestikää heille asioiden kehityksestä. Miettikää mitkä asiat ovat teidän yrityksen arvojen ja strategian osalta tärkeitä.

Vastuullinen yritys turvaa oman liiketoiminnan jatkuvuuden, koska se saa parhaat työntekijät, sitoutuneet asiakkaat ja yleisen arvostuksen hyvän yritysmielikuvan myötä!

Kaipaatko sparria vastuullisuusasioissa?

Yritysjohdon konsultointi on osa Festum Accountingin palvelutarjontaa.

Katso lisää konsultoinnista